En el present article es presenten les Condicions Generals sobre les que es treballa la fabricació i estudi de circuits electrònics en el Laboratori Autocet.

1 – KITS
Estan formats per:
– placa PCB de fabricació manual o industrialitzada a una cara,
– components electrònics clàssics segons la llista,
– estany normalitzat en fil de 0,5mm de gruix i longitud de un metre,
– esquema L10 amb indicacions de tensions i punts d’ajust,
– diagrames alternatius i explicatius per a facilitar els muntatges,

Consultes per correu electrònic, adjunteu fotos.

Altres eines necessàries per al muntatge dels KITS:
És necessari un soldador de tipus 30 Watts @ 230VAC amb punta fina i un suport per evitar cremades accidentals. Carret d’estany suplementari, aconsellable. S’aconsella protegir el coure amb laca normalitzada, sense additius conductors i de baix factor dielèctric. De requerir-ho, es pot subministrar tant el soldador, carret d’estany i la laca protectora, així com les seves normes d’utilització.

2 – MÒDULS
Estan formats per:
– circuit muntat i de funcionament comprovat,
– esquemes amb tensions mesurades durant les proves,
– els valors de resistències i condensadors són els mesurats durant el muntatge,
– alguns transistor i circuits integrats poden tenir paràmetres mesurats,
– documents paper: esquema teòric, esquema de laboratori i diagrama de localització,
– s’adjunten els fulls de dades, en paper, de cada component referenciat de tipus Q, (Q1, Q2 …) en format resumit,
– les plaques PCB de tipus MÒDUL no porten inscripcions de components, (veieu les condicions de PCB)

3 – PROJECT
Estan formats per: (no inclouen materials)
– documentació OSHW d’Autor, o enllaços en el seu defecte, amb els corresponents reconeixements,
– propostes de modificació o millora, tals com panel frontal, plaques de circuit imprès o circuits muntats en funció del que permeti la OSHW corresponent.

Un PROJECT està prèviament experimentat al Laboratori d’Electrònica Aplicada, no obstant no és responsabilitat del laboratori la utilitat eficaç del mateix.

Condicions per a les PCB:

Les plaques de circuit imprès (o PCB, Printed Circuit Board) són de substrat de fibra de vidre amb pista de coure de fins a 35 micres de gruix. Poden ser de fabricació manual, serigràfica o industrialitzada, sempre de simple cara, amb el coure estanyat, amb les vies perforades i amb inscripcions a la cara de components. Els MÒDULs no porten inscripcions de la cara de components, doncs són muntats amb l’ajud del CAD.

La fabricació manual és per transferència tèrmica de tonner, els dots s’estanyen prèvi al perforat i no s’incorpora cap capa de laca protectora fins que el component no és soldat. Per aquest motiu els KITs no porten laca. Per a retirar la laca i soldar novament es recomana  d’utilitzar acetona de baixa concentració (per a esmalt d’ungles). Posteriorment es pot lacar amb un pinzell i amb laca sense additius conductors. De indicar, els KITS poden ser subministrats amb placa verge, amb màscares per a la transferència tèrmica de tonner i d’altres complements indicats sota consulta, com broques o mitjans per al gravat químic.

Autocet