Projecte IO64 sobre bus S100

Caracteristiques

Entrades: 2 grups de 16 entrades discretes a 24Vdc optoacoplades per PC847

Sortides: 2 grups de 16 sortides a transistor integrat per UDN2981 a 24Vdc optoacoblades per PC847

Control reflex amb feedback a programar sobre CPLD ATF-1508, editor disponible

Monitorització local per leds de IO, de feedback i de diagnostic.

Associables sobre bus S100 amb direccionament IO en la totatiltat del mapa (A0-A15)

Selector d’interrupció hardware

Regulador a 5Vdc per a versions vintage

Es necessita compartir el projecte per portar-ho a la pràctica.