Projecte IO64 sobre bus S100

Caracteristiques

Entrades: 2 grups de 16 entrades discretes a 24Vdc acoblades òpticament per PC847
Sortides: 2 grups de 16 sortides a transistor integrat per UDN2981 a 24Vdc acoblades ópticament per PC847
Control reflex amb feedback a programar sobre CPLD ATF-1508, editor disponible
Motorització local per leds de les Entrades i Sortides, del Feedback i de Diagnòstic.
Associable sobre bus S100 amb adressament IO en la totalitat del mapa (A0-A15)
Selector d’interrupció hardware
Regulador a 5Vdc per a versions vintage

Objectius

Es pretén apropar els sistemes de connectivitat industrial de distribució en armari elèctric de comandament a plataformes digitals d’alta freqüència. Cal verificar els punt de tall (cut-off) i les seves conseqüències en components de gran mercat. Finalment portar els límits cap a fora del element de control i avaluar la diferència amb les especificacions. Caldrà llevar seguretats per arribar als límits.

Perspectives

A distàncies curtes de bus S100 (pocs slots) es poden aconseguir transferències de freqüència elevades baixant la tensió d’alimentació. En el cas de bens d’equip industrial no sol fer falta arribar als nano segons en llaços de comandament amb elements de camp. No obstant, les noves tendències en comunicació industrial augmenten la disponibilitat de senyal en medis no cablejats sacrificant la capacitat de resposta per les restriccions d’accés al medi. Quins són els límits naturals?