Autòmat .INO és una solució integrada, de forma no modular, o parcialment modular, amb components de plataformes Rapid Prototyping combinades amb components de disseny exprés. L’elecció dels components forma part del projecte de creació de l’autòmat objectiu.

Característiques genèriques:

Configuració del maquinari:

Microcontrolador en placa PCB original. (MCS51, STM32, ARM64, …)

Frontal d’alumini lacat blanc, gruix 2 mm, amb inscripcions gràfiques.

Disposició de botons i palanques de control en matriu predefinida.

Alimentació de suport, independent de l’USB.

Perifèrics integrats al mateix bastidor i/o sobre el mateix frontal.

Caixa d’alumini plegat, 1 mm de gruix lacat negre, laterals antixocs.

Envoltant IP20

Programari:

Codi Autòmat obert de la plataforma seleccionada.

Cicle de treball per iteració de funcions.

Comunicació entre plataformes.

Aplicació de flux de dades per servidor.

Manual d’Usuari en format .pdf