El Controlador .INO és un Autòmat d’aplicació per a seqüenciar processos de Mesura i Instrumentació en general.

Està estructurat com un PLC amb Entades i Sortides que es poden connectar externament per mitjà de bananes de 4mm. A les imatges és tracte d’una composició on el .INO és connectat internament amb dos mòduls eurorack més i un tercer de base de connexió per al component a provar.

El primer mòdul, esquerra, és el controlador confeccionat amb un Arduino UNO, amb cablejat experimental. El segon mòdul, EI és un ohmetre especialitzat en la mesura de contactes resistius, la informació proporcional és transmesa al .INO internament. El tercer mòdul, PSU-I és una font d’alimentació controlada per tensió, potenciòmetre vermell, amb limitador de corrent, incorpora la funció de conversió de PWM a tensió proporcional que fa de consigna de tensió i és també connectada internament.

No incorpora instruments de mesura, aquests han d’esser connectats externament. En el seu lloc incorpora comparadors de tensió, on amb el gir dels potenciòmetres, de color blanc, es pot tenir una idea aproximada del valor de tensió present en el mòdul.

Funcionament:

El potenciòmetre CTRL (vermell) permet realitzar la prova d’histèresi manualment.

L’activació manual a tensió nominal es fa pel polsador verd. El controlador .INO entrega una tensió PWM que és sumada a la del CTRL. Per aquest motiu CTRL ha d’estar a cero per aquesta prova.

El cicle automàtic per a la prova de vida s’inicia pel polsador blau, Automàtic.

El polsador groc atura la rampa durant el cicle automàtic de forma manual. Al tornar a polsar el botó blau continua la rampa des del darrer valor on s’havia aturat.

El led blau (13) fa de balisa d’estats de la CPU. Un senyal polsant d’un segon mostra l’estat normal operatiu. Per recuperar el cicle de treball amb esborrat de variables cal polsar el botó negre de RESET.

Autocet