Microcontrolador 80C31 PLCC44

Adaptador TTL – Serie MAX232

Quàdruple Relé Finder 6A @ 250V

H-Bridge Transistoritzat BDX53

Font Alimentació 5VA