Els Stacks o Apilaments són combinacions de circuits per a confeccionar un mòdul electrònic. Aquests circuits simples es poden usar una única vegada per a un projecte concret, o reutilitzar per a altres projectes que necessitin aquestes funcions fonamentals.

Fins ara hi ha realitzats els següents circuits fonamentals:

Atenuinverter, Mixer de 3 entrades, VCA OTA, LadderVolt, VCO311, Sinus, Triangle, Pwm, FqDoubler, Flotant, RiseFallGen, ASRGen, AmpliDif, AmpliLog, CV_DC_Control, Vàlvula 1J24B

S’ha incorporat dos circuits a la família: 1J24b que és un LadderVolt i la Vàlvula en un mateix circuit, i FilterComp una associació de diversos circuits simples (Limitador de tensió, Divisor potenciomètric, Rectificador lineal d’ona completa, Filtre de 6 dB, Filtre de 12 dB i Amplificador DC amb controls de guany i offset) una petita “navalla suïssa”.

Per facilitar la construcció d’aquests stacks s’han establert els següents criteris:

– veien la pcb frontalment ( per la cara de components, x=40mm, y=100mm), a la part superior hi ha les connexions de GND, +12V, CV (de esquerra a dreta), a la part inferior hi ha GND,-12V, Gate. A la zona esquerra hi ha el panel frontal, es a dir, potenciòmetres, commutadors, borners (banana o minijack). A la zona dreta les connexions del patch interior (rearpatch), que es poden fer amb els mateixos cable de l’Arduino.

– el separador metàl·lic és actualment de dues mides, 10mm i 20mm, mascle+femella de M3 hexagonal. Això permet moltes combinacions.

– Les dues eines per muntar els estacs són, una clau fixe per les femelles de M3 hexagonal i una clau allen pels cargols, del mateix tipus que dels frontals a guia dels mòduls Eurorack.

Tots aquests circuits, coincidents amb circuiteria de Befaco, s’aniran publicant a mida que es consideri que són estables.

Jordi