Originalment aquest es un circuit OSHW anomenat VCOIII de l’Equip de Disseny de Befaco. Es tracte de només un terç del mòdul i està basat amb el circuit de René Schmitz. El circuit és molt estable gracies a un llaç de regulació que compensa les derives tèrmiques. Les prestacions van més enllà del VCO, permet arribar a períodes de commutació de varis minuts sense perdre la continuïtat lineal de la seva regulació, això el converteix també en un LFO de llac marge de treball.

 Es va utilitzar aquest projecte per resoldre una de les assignatures pendents del Laboratori, la circuiteria bipolar. Es completa el projecte amb els convertidors PWM, Triangle i Sinus del mateix VCO III.

jordi